Spring naar hoofd-inhoud

Achtergrondinformatie EP-examens

Update 1 maart 2021

De kwaliteit van de examens en de examinering voor EP-adviseurs heeft momenteel alle aandacht.  Onderstaand een weergave van de verbeteringen die doorgevoerd worden n.a.v. klachten en analyses. Ook andere achtergronddocumenten zijn onderstaand te raadplegen. 

Voorwaarden kandidaten thuisexaminering 
Binnen de huidige regelgeving is het weer mogelijk om examens op 'besloten' examenlocaties af te nemen. Om adviseurs in opleiding in staat te stellen het examen ook online af te leggen, worden de examens ook nog via thuisexaminering aangeboden. De voorwaarde om een online examen af te leggen lees je hier. Kijk voor actuele data voor fysieke en online examens op de websites van CITO en 't Examenpark 
De handleiding voor het thuiseamineren kan je hier downloaden. 

Overzicht examenmodules overgangsregeling
Download hier het overzicht van de benodigde examenmodules binnen de overgangsregeling. 
Lees hier meer over de verruimde overgangsregeling (11-2-2021). 

Voorbereiden op examens begin 2020
De huidige examens zijn gebaseerd op de versie van de NTA, de BRL’en en de ISSO-publicaties van juli 2020. Mochten kandidaten een antwoord geven dat afwijkt, maar dat wel gebaseerd is op de interpretatie- en wijzigingsdocumenten, dan wordt daar in de beoordeling rekening mee gehouden. Vanaf 8 maart wordt er geexamineerd volgens de versies 'methode 20201- 2e druk, december 2020'.   

Slagingspercentages (inclusief de resultaten van de online thuisexamens, verwerkt t/m 24-3)

Vakbekwaamheid

Geslaagd

Gezakt

Totaal

Slagingspercentage

U module 1

167

191

358

47%

U module 2

167

112

279

60%

U module 3

119

153

272

44%

U module 4b

168

183

351

48%

U module 4d

228

106

334

68%

U module 5

262

67

329

80%

U module A-B

284

517

801

35%

U module A-D

94

55

149

63%

W module 1

172

112

284

61%

W module 2

142

67

209

68%

W module 3

82

122

204

40%

W module 4b

292

142

434

67%

W module 4d

223

82

305

73%

W module 5

213

53

266

80%

W module A-B

441

375

816

54%

W module A-D

6

7

13

46%


Notitie ‘Examens Energieprestatie, overzicht van de examens Energieprestatie in nieuwe stelsel NTA8800’.Voor een overzicht van de vakbekwame personen verwijzen we naar qbis.nl 

Notitie van 26 juni 2020 met een overzicht van de examens Energieprestatie in nieuwe stelsel NTA8800

Kwaliteit van examens.
De kwaliteit van de examens wordt gemonitord door de examencommissie. Naar aanleiding van klachten over fouten in examens, veel gezakte adviseurs en de eigen analyse is er door de examencommissie een analyse gedaan op de vragen van WA-B, UA-B, en het onderdeel TOjuli in de software examens.  Dat heeft geleid tot onderstaande inhoudelijke aanpassingen. Deze besluiten hebben impliciet impact op de cesuur. Dit doordat meerdere antwoorden goed worden gerekend en/of vragen niet worden meegeteld.
•    Bij het software-examen wordt de uitkomst van de TOjuli berekening als één van de deelposten behandeld. Bij de deelposten geldt vrijstelling voor één van de deelposten, zodat een onjuist antwoord voor de TOjuli niet direct gevolgen hoeft te hebben voor de uitslag. Deze maatregel is tijdelijk. Als deze maatregel wordt opgeheven wordt een nieuwe foutmarge (i.p.v. de 4%) vastgesteld.
•    Bij de software-examens wordt niet meer gekeken naar de totalen van het energiegebruik. De EP-indicatoren en de gebruiksoppervlakte worden wel gevraagd, dat verandert niet.
•    De Aanvullende examens die zijn afgelegd vóór 1 augustus tellen niet mee voor het maximum van drie kansen die voor het Aanvullend examen gelden.
Op basis van de bovenstaande aanpassingen is er besloten de inhoudelijke fouten in examens met terugwerkende kracht goed te rekenen. Dit geldt voor kandidaten die dit examen al hebben afgenomen. De aanpassingen t.a.v. TOjuli zijn reeds verwerkt en gecorrigeerd. De kandidaten die het betreft hebben hier reeds bericht over ontvangen. Aangaande de correcties van WA-B en UA-B is de verwachting dat kandidaten hierover in december zullen worden bericht door de exameninstituten.


Toelichting over aantal keer examen afleggen
Als een adviseur nu voor bij voorbeeld zowel EPA-W én EPN is gekwalificeerd, kan hij/zij voor zowel EP-W Basis als resp. EP-W Detail drie maal een aanvullend examen afleggen. We merken dat hier vragen over leven, maar iemand die driemaal gezakt is voor het EP-W Detail examen in dit voorbeeld, kan alsnog EP-W Basis Aanvullend examen afleggen. Het maximum van drie geldt dus per deelgebied.

Tonen vakbekwame personen     
Op QBISnl zijn adviseurs ook bij de andere subdeelgebieden, waar zij adviezen over mogen opstellen, terug te vinden. Bijvoorbeeld: Een EP-U Detail adviseur wordt dus ook getoond bij EP-W Basis, EP-W Detail en EP-U Basis.

Inzage examens
Inzage van een gemaakt examen is mogelijk op de locatie van het exameninstituut. Dit is vanwege de fysieke controle die bij een inzage nodig is. Er is altijd een begeleider bij het inzagemoment om mogelijke fraude issues te voorkomen. Een exameninstituut mag daarom een bijdrage vragen voor de inzage in het gemaakte examen en de beoordeling. 
Er kan inzage worden gevraagd om te achterhalen waarom een kandidaat gezakt is. Inzage kan in beginsel alleen voor het gedeelte waarop de kandidaat niet voldoende heeft gescoord. Belangrijk is of het om een meerkeuze- of casusexamen gaat, er zitten verschillen in de inzage.
o    Meerkeuze: inzage kan, goede antwoord mag door exameninstituut erbij worden gegeven*.
o    Casus: inzage kan, kandidaat ziet waar de fouten zijn gemaakt in het beantwoordingsproces. Exameninstituut mag casus toelichten*.
o    Software: inzage kan niet, vanwege technische beperkingen van de softwarepakketten.
* Opmerking: Deze procesgang is gelijk getrokken voor beide exameninstituten, dit was voorheen niet het geval. De kandidaten krijgen inmiddels dus een beter inzicht in waarom men is gezakt.

Indienen van klachten en bezwaren
Om te borgen dat kandidaten met klachten gehoord worden is het van belang te schetsen waar men met klachten terecht kan. Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen t.a.v. de examens (zie ook de examenreglementen van Cito & Examenpark):

  • Klachten worden kosteloos in behandeling genomen. Ze hebben betrekking op de kwaliteit van het examen. Alle klachten worden gericht aan het betreffende exameninstituut. Klachten aangaande kwaliteit van de afname (geluidsoverlast, locatie, etc.) worden afgehandeld door het exameninstituut.
  • Klachten over de kwaliteit van de inhoud van het examen worden door het exameninstituut in overleg met de secretaris van de examencommissie afgehandeld.  Het klachtenverloop wordt in algemene zin gerapporteerd aan de examencommissie en daar besproken. Doorlooptijd van een klacht maximaal 1 maand. 
  • Kandidaten die bezwaar willen maken moeten ervoor betalen. Dat gaat via het exameninstituut. Bezwaar maken op behaald resultaat kan ingediend worden bij het exameninstituut. Het bezwaar zal daarna worden afgehandeld door het exameninstituut in overleg met de secretaris van de examencommissie. De uitkomsten van het bezwaar worden gerapporteerd aan de examencommissie. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard wordt de betaling teruggestort. Doorlooptijd voor een bezwaar is reglementair vastgelegd maximaal 8 weken.


Examentijd
Vanuit de examencommissie wordt bewaakt of er signalen komen of de tijd voor de examens voldoende is. De exameninstituten houden bij of kandidaten voldoende tijd hebben voor het examen of juist allemaal tot het eind aan het werk zijn. Als blijkt dat tijd structureel tekort is wordt hier door de examencommissie in goed overleg met de exameninstituten op gehandeld. Deze signalen hebben tot op heden de examencommissie nog niet bereikt. 
Opnameprotocollen
Didactische fouten (spelling etc.) in de opnameprotocollen zijn de afgelopen maanden redactioneel hersteld, online zijn de fouten verwerkt en opnieuw gepubliceerd (met een licentie te raadplegen via ISSO Open). Inhoudelijke interpretaties en wijzigingen die na de versie van juli 2020 zijn ontstaan zijn verwerkt in het Interpretatie- en Wijzigingsdocument en loopt via de formele route van TC 9500/CCvD. In december wordt dit document gepubliceerd. 
In januari (online) en februari (print) komen de aangepaste versies van de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 inclusief de interpretaties en wijzigingen beschikbaar voor de markt.