Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw: ISSO-Publicatie 76

Aangemaakt door Anneli |

"Montage- en materiaalspecificaties voor warmwaterverwarminginstallaties"

Bestel hier de nieuwe ISSO 76.

Deze publicatie is gebaseerd op ISSO-publicatie 5

‘Montage en materiaaltechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties’ van 1996 en door  installatiebedrijven, adviesbureaus en opdrachtgevers ingebrachte bedrijfsrichtlijnen voor montage en mate­riaal.

Hiermee is met deze publicatie  een referentie gerea­liseerd voor montage en materiaaltechnische kwali­teitseisen, waarnaar in  bestekken of programma’s van eisen kan worden verwezen.

De kwaliteitseisen voor montage en materiaal zijn op­genomen in specificatiebladen. Op deze specificatie­bladen zijn tevens voorbeelden gegeven van de genoemde  kwaliteitseisen voor montage en materi­aal. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan een formele vaststelling van de te hanteren kwaliteits-

eisen en wordt een handreiking gedaan naar de mon­teurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

De specificatiebladen zijn ingebed in het Model Kwali­teitssysteem Klimaatinstallaties (MKK). Met dit model kan voor de verschillende projectfasen:

 

Programmafase;

Ontwerpfase;

Uitwerkingsfase;

Realisatiefase;

Beheerfase.

 

informatie worden gegeven over de aan te houden kwaliteit, in te zetten middelen en documentatie van gegevens.

In deze publicatie zijn voor de realisatiefase de aan te houden kwaliteitseisen voor montage en materiaal uit­gewerkt op de genoemde specificatiebladen. De op de specificatiebladen uitgewerkte voorbeelden  zijn vol­gens het MKK de mogelijk in te zetten middelen. Voor de toekomst biedt het  MKK  de mogelijkheid

kwaliteitseisen voor montage en materiaal vast te stel­len voor de programmafase en de ontwerpfase. Hier­mee wordt kwaliteit voor montage en materiaal ook bespreekbaar bij opdrachtgevers op het moment dat       beslissingen en veranderingen nog mogelijk zijn. Er is uitgebreid aandacht besteed aan leidingdoorvoerin­gen en de hierbij geldende eisen voor Weerstand te­gen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO). De hiervoor in deze publicatie gegeven oplosmethoden zijn conservatief en hebben zich in de praktijk bewe­zen. Brandvertragende oplossingen voor doorvoerin­gen moeten zijn voorzien van een testrapport gebaseerd op de NEN 6069.

 

Terug