Spring naar hoofd-inhoud

Meld je nu aan voor het online event SCENARIO2040 op 24 juni

We leven in bijzondere tijden en het belang van scenariodenken is vrijwel elke dag in het nieuws terug te vinden. SCENARIO2040 gaat hierop in, met een stevige link naar de technische sector en de rol van die sector in een keur aan uitdagingen en maatschappelijke issues die op ons allen afkomen.

Lees meer

Door Kader ontwikkelde lesmateriaal over de nieuwe energieprestatie methodiek gevalideerd door ISSO

De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader, zijn door ons gevalideerd en gepubliceerd in onze KennisBank. Zowel het lesmateriaal voor de vakbekwaam EPA adviseurs als de lesstof voor de vierdaagse opleiding voor nieuwe adviseurs zijn beschikbaar voor opleiders. Op deze manier versterken wij elkaar als partners vanuit onze expertise.

Lees meer

Richtlijnen voor ventilatiesystemen aangepast aan huidige wetgeving

Er is een nieuwe versie verschenen van ons Kleintje Ventilatie ‘Woningen en woongebouwen’. Deze versie helpt de belangrijkste punten uit de wetgeving toe te passen; het Bouwbesluit 2012 (versie juli 2019), de Wet Kwaliteitsborging, de eisen voor BENG en de (nog te publiceren) ontwerp NEN 1087. Kleintje Ventilatie (versie 2012) is dus aangepast aan de huidige wetgeving.

Lees meer

Softwarepakket Energy Advice Service is Validated by ISSO

ISSO heeft de Energy Advice Service van The Sustainables gevalideerd. Met dit softwarepakket kunnen berekeningen voor woningen gemaakt worden die een realistisch beeld geven van mogelijke verduurzamingsmaatregelen. De software voldoet aan de gestelde eisen om het Validated by ISSO-certificaat te mogen voeren.

Lees meer

Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie, riolering en veilig drinkwater i.v.m.Covid-19

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Op dit moment zijn de scholen en kinderopvang druk bezig om de gebouwen klaar te maken voor het 1,5 meter beleid en goede hygiëne. Net zo belangrijk is aandacht voor goed ventileren, goed functionerende riolering, veilig drinkwater en Legionellapreventie. ISSO en TVVL adviseren alle onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders om scholen en kinderopvang hierover goed te informeren.

Lees meer

BRL 9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw beschikbaar in de ISSO KennisBank

In het kader van de BENG regelgeving zijn BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw herzien en vastgesteld door het CCvD van InstallQ. De BRL9500-delen zijn aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en zijn op 15 april 2020 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Deze BRL-en zijn nu te raadplegen in de ISSO KennisBank en op papier te bestellen.

Lees meer

BRL 9501 Berekeningsmethoden energieprestatie beschikbaar

BRL9501 is herzien als gevolg van de invoering van een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, NTA 8800. De herziene BRL9501 is op 28 november 2019 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en per 15 april jl. bindend verklaard door InstallQ.

De herziene BRL9501 is beschikbaar in de ISSO KennisBank.

Lees meer

Interpretatie- en wijzigingsdocument 75.1 en 82.1 voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars beschikbaar

Vanaf vandaag is het interpretatie- en wijzigingsdocument, versie 1 april 2020, beschikbaar. Dit document hoort bij de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en bevat aanpassingen die vooral relevant zijn voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars. Het document bevat redactionele aanpassingen, aanpassingen die voortkomen uit de ontwikkeling van de software bij NTA 8800 en sluit aan op het Interpretatiedocument dat NEN heeft gepubliceerd bij NTA 8800:2019-06.

Lees meer

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting bv. sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. De kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld en zijn gekomen tot een vraagbaak waar je terecht kan met alle technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Lees meer

Kennis over Bouwwerk Informatie Model (BIM) is uitgebreid

Gebrekkige gegevensuitwisseling tussen bouwpartners, onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en (het ontbreken van) de onderlinge communicatie tussen verschillende partijen zijn enkele voorbeelden die faalkosten in de bouw veroorzaken. De bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken om deze kosten te voorkomen. Faalkosten voorkomen kan door het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Ontwikkelingen met betrekking tot BIM gaan zeer snel. Daarom is de ISSO-publicatie 109 Starten met een BIM herzien.

Lees meer