Spring naar hoofd-inhoud

Projectcoördinatoren

BUSLeague

BUSLeague is een 30 maanden durend internationaal project dat in september 2020 van start is gegaan. Het team bestaat uit twaalf leden uit zeven EU-lidstaten. ISSO en Universiteit Twente vertegenwoordigen Nederland. 

Het algemene doel van BUSLeague is de vraag naar en het aanbod van duurzame energie-vaardigheden in de bouwsector te vergroten. Het BUSLeague-team doet dat enerzijds door marktspelers uit te dagen om kwaliteit te eisen van geschoolde vakmensen, en anderzijds door vakmensen te stimuleren zichzelf bij te scholen.

De noodzaak om de bouwsector bij te scholen, om zo hoogwaardige BENG-gebouwen en vergaande energierenovaties op te kunnen leveren, wordt sinds 2010 gezien als een van de belangrijkste uitdagingen voor de bouwsector. Via het eerdere BUILD UP Skills-initiatief en de daaruit voortvloeiende projecten op het gebied van energietransitievaardigheden zijn binnen de EU-lidstaten al belangrijke successen geboekt. Het consortium van BUSLeague bestaat uit ervaren partners die ook eerder al samenwerkten aan BUILD UP Skills-projecten.

Bekijk de projectpagina BUSLeague >>

Bekijk ook de (externe) website van het BUSLeague project >> 

Projectcoördinator


Jos de Leeuw
j.deleeuw@isso.nl

Masterplan Ventilatie

Goede ventilatie in gebouwen is van belang voor een gezonde leef- en werkomgeving en draagt bij aan de preventie van de overdracht van het Corona-virus. Om technische professionals en gebouweigenaren van de juiste informatie over goede ventilatie te voorzien, hebben ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of virusverspreiding - de krachten gebundeld en samen het Masterplan Ventilatie opgericht. Doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. 

Wij Techniek heeft financieel bijgedragen aan het Masterplan Ventilatie. De vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep ‘Vraagbaak corona en gebouwinstallaties’ die sinds maart 2020 bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers. 

 

Bekijk meer over dit project, zoals de tools die vanuit het Masterplan Ventilatie zijn ontwikkeld, op de projectpagina >>

Projectcoördinator

Ingrid van Toorn
i.vantoorn@isso.nl

Herziening Handboek Zonne-energie

Het huidige Handboek Zonne-energie stamt uit 2016. In 2019 is er een licht herziene versie uitgekomen met enkele nieuwe paragrafen toegevoegd aan de versie van 2016. Er zijn legio reden voor deze actualisatie. Denk aan ontwikkelingen in de markt rondom certificeringen, nieuwe eindtermen die bijna gereed zijn, de aankomende aanpassingen van NEN 1010 (Elektrotechnische installaties voor laagspanning) en NEN 7250 (Zonne-energiesystemen, Integratie in daken en gevels – bouwkundige aspecten) en nieuwe eisen van verzekeraars.

Verder is daar het nieuwe bouwbesluit, de nieuwe erkenningsregeling Zonnestroom van InstallQ, en nieuwe technieken en toepassingsvormen van zonne-energie. Al deze ontwikkelingen maakten dat de kennis van het huidige handboek aangepast moet worden aan de veranderende en volwassen wordende markt. 

Bekijk de projectpagina Handboek Zonne-energie >>

Projectcoördinator

 

Dennis van der Kooij
d.vanderkooij@isso.nl

Herziening Handboek Houtskeletbouw

Centrum Hout en ISSO hebben een nieuwe versie van het Handboek Houtskeletbouw ontwikkeld. Handboek Houtskeletbouw is al decennia een belangrijk naslagwerk over houtskeletbouw in Nederland. Het handboek bevat bouw- en installatietechnische kennis en praktische informatie over het ontwerpen, detailleren en (prefab) bouwen van houtskeletbouw (hsb). Theoretische achtergronden, ontwerptabellen, maar ook aansluitdetails die het ontwerpen en bouwen vergemakkelijken.

Vanwege de voortschrijdende techniek en veranderende regelgeving was een update noodzakelijk. Het vernieuwde boek besteedt onder meer extra aandacht aan circulair, biobased en aardbevingsbestendig bouwen. Het biedt daarmee een totaaloverzicht van relevante regelgeving, bouwtechnische, constructieve en bouwfysische kennis over het bouwen met hout in Nederland. Na deze herziening is de uitgave weer volledig in lijn met de nieuwe regelgeving en de laatste stand van de techniek.  

Bekijk de projectpagina Handboek Houtskeletbouw >>

Projectcoördinatoren

BIMplement

BIMplement is een Europees project met partners uit negen landen: de Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit ISSO en ingenieurs- en adviesbureauHuygen. Het project is in september 2017 gestart en duurt tot 31 augustus 2020.

De algemene doelstelling van BIMplement is professionals en vakmensen goed vertrouwd maken met BIM (Building Information Modeling), als universele informatiedrager binnen projecten. Die kennis is onder andere een krachtig hulpmiddel om aan de BENG-eisen te kunnen voldoen. De bouw en renovatie van BENG-gebouwen vraagt onder meer om een verbeterde systematische aanpak voor de kwaliteitscontrole van het hele proces. Met BIM is die aanpak transparant en volgens standaarden te realiseren. 

Huygen en ISSO hebben hiervoor samen met het consortium een voor BIM geschikte kwalificatie voor ventilatietechniek en luchtdichting, een  uitgebreid BIM-trainings, en coachingspakket en diverse tools samengesteld.

Bekijk de projectpagina BIMplement >>

Bekijk ook de (externe) website van BIMplement project >>

Berend Koudstaal

Projectcoördinator 
b.koudstaal@isso.nl  

Praktijkprotocollen WKB

Als de Wet Kwaliteitsborging (WKB) medio 2021 ingaat, moeten de prestaties van een bouwwerk op het moment van oplevering aantoonbaar ‘as built’ zijn. Erkende private kwaliteitsborgers zullen dit per bouwwerk vaststellen. Deze ‘as built’ situatie biedt ons de kans om alle kennis en ervaring binnen de sector in te zetten voor een grote kwaliteitsslag. Daarom ontwikkelen we praktijkprotocollen die voor ieder bouwelement of installatiedeel informatie biedt over de essentiële risico’s in de toepassing en uitvoering. Het praktijkprotocol beantwoordt, in een vast format, de vraag wat er op welk moment in het bouwproces moet worden gecontroleerd om bij oplevering de vereiste prestaties te kunnen aantonen. ISSO is initiatiefnemer van dit project, maar we ontwikkelen en gebruiken de praktijkprotocollen samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, instrumentenmakers en kwaliteitsborgers. Zo creëren we praktische protocollen voor het aantonen van de uitvoeringskwaliteit ‘as built’. 

Bekijk de projectpagina Praktijkprotocollen WKB >>

André Derksen

Projectcoördinator algemeen
a.derksen@isso.nl

Energiecijfers en -tabellen

De laatste versie van de publicatie Energiecijfers & Tabellen, met kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen, verscheen in 2007. Omdat veel mensen de data nog altijd graag toepassen, was het nodig de data te actualiseren. ISSO kreeg de vraag om dit samen met RVO op te pakken. En om Energiecijfers & Tabellen op de huidige tijd te laten aansluiten, ontwikkelen we er ook een online tool voor. 

Bekijk de projectpagina Energiecijfers en -tabellen >>

Dennis van der Kooij

TripleA-reno

TripleA-reno is een door de EU gefinancierd project dat loopt van mei 2018 tot april 2021. Voortbouwend op de resultaten van eerdere Europese projecten, richt TripleA-reno zich op de eisen van consumenten en eindgebruikers. Het projectteam werkt aan een betere binnenmilieukwaliteit en gezondheid binnenshuis voor bewoners door goed presterende bijna nul energetische renovaties.

Het team bouwt voort op resultaten van verschillende relevante Europese onderzoeksprojecten. Zo maken ze gebruik van veel kennis die al aanwezig is. Triple-A richt zich op het bereiken van aantrekkelijke, acceptabele en betaalbare NOM-renovaties. Het doel is de prestaties van NOM-renovaties te verhogen door een verbeterde kwaliteitscontrole. Een kwaliteitscontroleur kan de kwaliteit van de renovatie real time bekijken en waar nodig laten optimaliseren.

Het TripleA-reno-consortium bevat partners met expertise in alle noodzakelijke disciplines en met een solide track record in Europese projecten (H2020, IEE, FP7), inclusief coördinatie, product- en dienstenontwikkeling, verspreiding en promotie.

Bekijk de TripleA-reno projectpagina >>

Marco Hofman

Woordvoerder Awaire
Programmamanager Gezond Binnen
Email: m.hofman@isso.nl

Awaire

Coalitie Awaire zet zich in voor goede kwaliteit binnenlucht. ISSO werkt samen met een coalitie van leveranciers binnen de ventilatiesector aan meer aandacht voor een goede kwaliteit binnenlucht. De partijen binnen deze coalitie zijn ISSO, Airspiralo, Brink, Ferroli, Itho Daalderop, Jaga, Orcon, Velux en Zehnder. Samen willen zij mensen bewuster maken van de noodzaak om de binnenlucht in woningen en gebouwen te verbeteren.

Bekijk de Awaire projectpagina >>

ISSO-Kontaktgroepen

De ISSO-kennis wordt samengesteld in een project. De projecten worden begeleid door een ISSO-Kontaktgroep. De leden van een ISSO-Kontaktgroep zijn deskundigen op hun vakgebied en dragen op vrijwillige basis bij aan een project. Dit komt ten goede aan de kennis van hun organisatie en de sector. Het project wordt aangestuurd door een ISSO-projectcoördinator.

Een ISSO-Kontaktgroep bestaat medewerkers van bedrijven, zoals:

  • installateurs
  • adviseurs
  • overheid
  • docenten
  • (toe)leveranciers
  • fabrikanten
  • bouwkundigen
  • architecten.

De leden van de ISSO-Kontaktgroep bepalen samen private regels en een redelijkerwijs aanvaardbare kwaliteit voor het onderwerp.

Projectprogrammering
Bij het programmering van de ISSO-projecten speelt de Raad van Begeleiding (RvB) van ISSO een belangrijke rol. Deze bestaat uit deskundigen, die alle geledingen van het vakgebied vertegenwoordigen. De RvB werkt met een lijst van te behandelen onderwerpen, die regelmatig wordt geactualiseerd. Dit gebeurt op grond van signalen uit de markt en eigen ervaringen van RvB leden en ISSO-projectcoördinatoren.